دا���د طرح ت�ج��� � پر���,دا���د تح��� دا�شج���,دا���د �ا�� آ�اد�
تحقیق طرح های آماده پروژه پلان و نقشه پاورپوینت راهنمای نگارش پایان نامه سوالات آزمونهای استخدامی کتابهای گویا راهنمای مهاجرت و تحصیل در خارج بانک اطلاعات تجاری کشورها
با اطمینان خرید کنید.پشتیبانی سایت درکنار شماست.

تحقیق جامع درمورد علائم،تابلوها و تجهیزات ترافیکی

تحقیق جامع درمورد علائم،تابلوها و تجهیزات ترافیکی

موضوع تحقیق:علائم،تابلوها و تجهیزات ترافیکی

مقدمه

نصب علائم واضح و موثر از جمله ضرورتهاي مهندسي راه و ترافيك به منظور بهره وري مناسب از راههاي موجود كشور محسوب مي شود، جاده ايكه داراي علائم كم و نامناسب است بعنوان يك راه رضايت بخش تلقي نمي گردد، از طرفي استفاده كنندگان از راهها جهت كسب راهنمايي و دريافت اطلاعات مورد نياز و مقامات مسئول، جهت انجام وظيفه موثر و اعمال قوانين ترافيك، به اين علائم متكي بوده و از آنها بعنوان وسائلي كه ايمني تردد جاده اي را افزايش مي دهند، استفاده مي نمايند.

علائم مذكور نه تنها شامل علامت هائي بر روي پايه ها است بلكه خط كشيها، چشم گربه ايها و ساير تجهيزات ايمني را نيز در بر مي گيرد.

علائم بايستي چنان باشند كه بموقع و بطور مشخص راهنمائيهاي صحيح را به استفاده كنندگان از جاده ها ارائه نمايند. اينگونه راهنمائيها بايستي غير مبهم بوده و بسرعت قابل درك باشند. آنها را نبايد زودتر از زمان مورد نياز عرضه كرد زيرا امكان ازياد بردن آنها هنگام تردد وجود دارد همچنين نبايستي آنها را ديرتر از زمان مورد نياز عرضه نمود زيرا در اين صورت مانورها و عمليات بعدي استفاده كنندگان به مخاطره خواهد افتاد.

انواع علائم و خط كشيهاي سواره رو و غيره كه مورد استفاده قرار مي گيرند بايستي همراه با قوانين مرزوط به خود بكار برده شوند. محدود كردن تعداد انواع علائم موجود به شناخت سريع آنها كمك مي كند همچنانكه هماهنگي شكل ، رنگ و حروف بكار برده شده براي هر نوع از علائم نيز براي شناخت سريع آنها مفيد است.

اين كار باعث ايجاد علائم استاندارد براي مقامات مسئول مي شود و در وقت طراحي علائم صرفه جويي مي گردد. اين عمل همچنين به دادگاهها كمك مي كند تا يك مفهوم يكسان به علائم استاندارد بدهند.

چنانچه شكلها و رنگهاي گوناگون رابراي گروههاي مختلف علائم بكار بريم، به شناخت سريع آنها كمك مي كند، مثلا علائم خطر بشكل مثلث هستند و داراي يك علامت سياه رنگ همراه با زمينه سفيد و حاشيه قرمز مي باشند.

هماهنگي علائم به تنهائي كافي نيست.هماهنگي علائم بدون هماهنگي در كاربرد آنها مي تواند ايمني جاده را مورد تهديد قرار دهد. براي مثال نصب علائم خطر بفواصل نامناسب از محل در خطر در مناطق مختلف،راننده اي را كه بفاصله مشخصي در منطقه خويش عادت كرده گيج مي كند.

جهت كسب حداكثر مزاياي يكنواختي علائم راهنمائي نه تنها لازم است كه علائم يكنواخت باشند بلكه نحوه استفاده از آنها (نصب و روشنائي ) نيز بايستي يكنواخت باشد.

پيشينه تاريخي

در سالهاي گذشته كوششهاي قابل توجهي از طرف سازمان ملل متحد، سازمان كشورهاي اروپايي و آمريكائي بعمل آمده بود تا بتوان نوعي يكنواختي در مورد علائم راهها و علائم راهنمائي و رانندگي و خط كشي ها برقرار كرد.

در سال 1949 كنفرانسي از طرف سازمان ملل در ژنو بمنظور تجديد نظر و به روز در آوردن سيستم قانون گذاري ترافيك بين المللي منعقد گرديد كه در زمينه اين كنفرانس پروتكل 1949 براي علائم و چراغهاي راهنمائي پذيرفته شد.اين سند كه آنرا پروتكل مي ناميدند، سيستمي از علائم را توصيه مي كرد كه تقريبا به طور كامل متكي به علائم بدون كلمه بود و بر مبناي طرحهاي اروپائي طرح ريزي شده بود.

در اوايل دهه 1950 گروهي از كارشناسان سازمان ملل ماموريت يافتند تا اين موضوع را مورد مطالعه بيشتري قرار دهند و يك سيستم بين المللي را توصيه كنند كه در آن بهترين علايم پروتكل و بهترين علائم سيستم راهنمايي و رانندگي ايالات متحده آمريكا گنجانده شود. گزارش آنها كه در سال 1952 به اتمام رسيد بنام پيش نويس كنوانسيون 1953 معروف است.

در سال 1957 كشورهاي آمريكاي مركزي يك سيستم علائم راهنمايي و رانندگي را مورد تصويب قرار دادند كه كلا بر مبناي پيش نويس كنوانسيون 1953 پايه ريزي شده بود.

در سال 1963 كشور كانادا پروتكل را بر طبق نيازهاي خود تطبيق داد و در سال 1964 انگلستان پروتكل را براي علائم جاده هاي بريتانيا اقتباس كرد . در سال 1967 كميته اقتصادي سازمان ملل متحد براي اسيا و خاور دور (اكافه) نوعي سيستم علائم را توصيه نمود كه شبيه سيستمي بود كه در پيش نويس كنوانسيون 1953 پيشنهاد شده بود و در همان سال دهمين كنگره آزادراههاي پان آمريكن توصيه نمود كه كشورهاي آمريكائي بعنوان رهنمون ، آئين نامه اينترامريكن را براي ابزار كنترل يكنواخت ترافيك بپذيرند.

سيستم علائم در اين آئين نامه شبيه سيستمي است كه در پيش نويس كنوانسيون 1953 گنجانده شده بود.

بعلت اينكه پروتكل و همچنين پيش نويس كنوانسيون 1953 مورد استفاده وسيع قرار گرفته و احتياج به بازنگري داشتند، سازمان ملل در سال 1968 كنفرانسي درباره ترافيك جاده ها در وين منعقد نمود. اين كنفرانس يك پيش نويس كنوانسيون درباره علائم و چراغها تهيه نمود كه بنام كنوانسيون 1968 وين معروف است.

قسمتهائي از پروتكل و پيش نويس كنوانسيون 1953 در كنوانسيون 1968 وين گنجانده شده است. دولت وقت ايران نيز در كنفرانس وين شركت نمود و يكي از امضاء كنندگان اين كنوانسيون بود. همچنين در ماه مي  (may) 1976 تصويب نامه دولت ايران مورد كنوانسيون ترافيك جاده ها و كنوانسيون 1968 وين درباره علائم و چراغهاي راهنمائي جاده ها به دبير كل سازمان ملل تسليم گرديد.

در سال 1974 كنفرانس وزيران ترابري كشورهاي اروپائي سندي را ، بنام قوانين اروپائي ترافيك جاده ها ، علائم و چراغهاي راهنمائي منتشر كرد. اين عمل نوعي هماهنگي با كنوانسيون 1968 وين و موافقت نامه اروپائي 1971 و 1973 ژنو مي باشد و توسط كشورهاي عضو بعنوان قوانين آزادراههاي اروپا پذيرفته شده است.

عملكرد و طبقه بندي علائم

علائم به منظور كنترل و هدايت ترافيك و افزايش ايمني راهها بكار مي روند لذا آنها را بايد فقط در محلهائي بكار برد كه بتوان به آساني به اهداف فوق رسيد. علائم خطر اگر بطور وسيع در جايي بكار برده شوند كه احتمال خطر نمي رود، نمي توانند باعث افزايش ايمني راه گردند. از طرف ديگر در جائيكه كنترل و هدايت لازم بوده و احتمال خطر وجود داشته باشد عدم نصب آنها به نفع استفاده كنندگان از راه نمي باشد.

علاوه بر خط كشي سواره رو و علائم موقتي ، سه نوع علائم اصلي جاده وجوددارد. هر نوع از اين علائم داراي شكل اساسي مربوط به خود است و همانطور كه در فصلهاي بعدي گفته خواهد شد استفاده از بعشي رنگها فقط براي بعضي از انواع علائم محدود مي گردد.

 علائم بازدارنده و حكم كننده ( انتظامي )

اين علائم شامل مجموعه علائمي است كه مربوط به ضرورت ، ممنوعيت و يا محدوديت مي گردند. اين نوع از علائم ممكن است مجبور كننده يا ممنوع كننده باشند و كلا باستثناء دو علامت خاص، همگي مدور هستند.

اين استثنائات عبارتند از علامت ايست كه هشت گوشه است و علامت رعايت حق تقدم عبور كه مثلث متساوي الاضلاع است و راس آن رو به پائين است . علائم بازدارنده و حكم كننده ممكن است داراي صفحات متمم در پائين باشند كه بدينوسيله در رساندن پيام ، علامت مورد نظر را كمك مي كنند.

  علائم خطر ( اخطاري )

اين علائم مربوط به خطراتي است كه راننده در مسير با آن روبرو خواهد شد مانند علامت "پيچ" اين علائم بشكل مثلثهاي متساوي الاضلاع هستند كه راس آنها معمولا روبه بالا است. اين علائم داراي يكي ـ دو استثناء هستند، مانند علامت تعيين جهت كه نشان دهنده تغيير سريع جهت يا انحراف جاده مي باشد و علامت خطر در بعضي از تقاطع هاي خطوط راه آهن و همچنين مثلث معكوس كه جزء علائم انتظامي بوده و به منظور هشدار دادن يك توقف يا رعايت حق تقدم مي باشد.

صفحات مستطيل شكل ممكن است در پائين علامت هشدار دهنده بكار روند تا بدينوسيله اطلاعات داده شده را تكميل نمايند.

علائم اخباري ( اطلاعاتي )

علائم اخباري معمولا اطلاعات مربوط به مسير، مكانها ، وسائل و امكانات مورد علاقه رانندگان را ارائه مي دهد. اكثر علائم اخباري بشكل مربع مستطيل هستند ولي بعضي علائم جهت نما داراي يك انتهاي نوك تيز مي باشد.

طرح و كاربرد علائم

براي اينكه يك تابلو وظيفه محوله اش را انجام دهد بايد قادر باشد پيغام خود را به رانندگاني كه با سرعت مجاز در جاده مسافرت مي كنند بطور واضح برساند. براي نيل به اين منظور يك تابلو بايد داراي فاصله ديد مناسب جهت قرائت، ارزش رسيدن به هدف صحيح ، سادگي محتوي ، طرح ، روشنائي و انعكاس دهندگي موثري باشد.

در تهيه علائم در حين طراحي و ساخت ، بايد از افزايش بهاي غير ضروري آنها جلوگيري كرد.

از مشخصات فوق الذكر خوانا بودن مهمترين آنهاست و اين عمل بوسيله اندازه حروفي كه بكار برده مي شوند تعيين مي گردند. ولي اختلاف رنگ ، زمينه و نوع حروف بكاربرده شده نيز مهم مي باشد.

ارزشي كه يك تابلو به منظور ارتقاء يك " هدف" خواهد داشت متكي به رنگ و اندازه آنست. يك تابلو بزرگ ارزش هدفي كافي را در هر رنگي خواهد داشت، ولي انتخاب محل نصب كه ارزش هدفي تابلو را از بين نبرد براي تابلوهاي كوچكتر در مناطق شهري ممكن است با مشكلاتي توام باشد.

براي سادگي محتوي و طرح ، انتخاب پيامهاي سمبوليك، موثرترين راه خواهد بود ولي هرجا ضرورت ايجاب نمايد، پيغام بايد در كلماتي كه بسرعت قابل فهم هستند خلاصه شود.

حروف اختصاري كمتر رضايت بخش مي باشند زيرا معني آنها بايد يادگرفته شده و به خاطر آورده شود. در پيشنهاد طراحي تابلوهائي كه مخصوصا بوسيله مسئولين راهها سفارش داده مي شوند از بكاربردن لغت اختصاري بايد پرهيز كرد.

اندازه ، مهمترين عامل در هزينه تابلو مي باشد بنابراين تابلو بايد طوري طراحي شود كه خوانائي لازم را بدون ضايع كردن فضا ارائه دهد.

اگر فرض شود كه يك راننده هميشه زمان معيني را براي درك پيغام تابلو بخصوصي لازم دارد، هرقدر سرعت حركت او بيشتر باشد بايد از فاصله بيشتري از تابلو شروع بخواندن پيغام نمايد و تا قبل از انحراف توجه راننده به جاده ، خواندن پيام را به پايان رساند.

يك راننده براي خواندن علائم، نبايد مجبور باشد چشمان خود را بيش از ده درجه از جاده روبروي خود منحرف نمايد بنابراين تا قبل از اينكه موقعيت زاويه اي او به بزرگتر از اين حد برسد، بايد عمل خواندن را تمام كرده باشد. اين موضوع به اضافه مدت زمان لازم براي خواندن و فاصله بين علامت و كناره سواره رو معين كننده فاصله ايست كه بايد بار اول براي يك سرعت فرضي قابل خواندن باشد.

با در نظر گرفتن اين ملاحظات ، طرحهائي با اندازه هاي مختلف براي علائم درست شده اند كه براي سرعتهاي مختلف مناسب باشند. براي علائم جهت نما و اخباري خوانا بودن كلمات داراي اهميت فراوان مي باشد و اندازه هاي مختلف حروف مورد استفاده قرار مي گيرد.

.

.

.

84 صفحه

Word


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
alaaem-rahnamaei_168142_2330.zip48.6k